Rettigheter

For oppdragsavtaler

AGNES AB og Underkonsulent har alle rettigheter til det materialet som overleveres annen part i forbindelse med utførelsen av oppdraget. Alt slikt materiale – originaler og kopier – skal tilbakeleveres den annen part ved avslutning av et avtaleforhold.

Rapportering fra oppdraget hvor begge selskaper har bidratt, skal inngå i begge selskapers rapporteringsserier hvor dette er hensiktsmessig. Det skal fremgå klart hvem som har utført de ulike delene av rapporten og hvert selskap beholder rettighetene til videreformidling av sine deloppgaver der hvor dette er hensiktsmessig. Begge selskapene skal kunne bruke rapportene i sine referanselister, osv.

Rettigheter til design, varemerker, patenterbare oppfinnelser og øvrige immaterielle rettigheter som frembringes i forbindelse med utførelsen av Oppdraget følger det selskapet som har hatt ansvaret for dette arbeidet innenfor denne avtalen. Begge parter forplikter seg til å bistå i den grad det er nødvendig for å sikre disse rettighetene innenfor avtalen.

På anmodning fra AGNES AB, skal underkonsulent oversende prosjekteringsmaterialet til oss i elektronisk format.

E-mail: agnes@miljokonsulent.no