Vi tilbyr:

 • Tiltaksanalyse vannforskriften
 • Miljøvurdering og rådgivning innen ytre miljø.
 • Veiledning innen norsk regelverk som; Forurensningsloven og Naturmangfoldloven
 • Utarbeidelse av søknader til mudring og dumping i henhold til krav fra offentlige myndigheter.
 • Utarbeide tiltaksplaner og sluttrapporter for forurenset grunn og sedimenter.
 • Veiledning og koordinering i arbeidet med vannforskriften, EUs vannrammedirektiv.
 • Avfallshåndtering for småbåthavner og marina
 • Prosjektledelse og koordinering i arbeid med forurensede sedimenter, vann og grunn.
 • Risikovurdering for ytre miljø for bedrifter i henhold til krav i internkontrollforskriften.
 • Prøvetaking av grunn og sedimenter og faglig vurdering av analyseresultater.
 • Analyser av prøvemateriale utføres av akkrediterte laboratorier.
 • Rådgivning innen aktuelle deponeringsløsninger for forurensede masser.
 • Innmelding av status på forurensede eiendom til Databasen Grunnforurensing
 • Gjennomføre anbudsrunder i henhold til regelverk for offentlige anskaffelser.

Priser:

 • Konsulentpris per time kr 950,- eks. mva.
 • Adm. tillegg er på 5%.
 • Reiseutgifter beregnes etter statens satser.


Les mer om statens reiseregulativ: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-og-regler/retningslinjer/2011/kostgodtgjorelse-og-nattillegg.html?id=438637