Tiltaksanalyse for vannområde Horten-Larvik

DSCF5142Tiltaksanalyse for vannområdet Horten-Larvik er utarbeidet og sendt inn til Vannregionmyndigheten for Vest Viken 5. desember 2013.

«Vann som attraksjonsverdi»

Vannforekomster i god miljøtilstand styrker lokalitetens attraksjonskraft med ringvirkninger til næringsutvikling, boligformål, rekreasjon og folkehelse. Ansvaret for vannet må tas på lokalt nivå, der det renner, og kommunen må i felleskap stimulere til innovasjon og næringsutvikling for å få gode løsninger på utfordringer vi sammen står ovenfor.

Den lokale tiltaksanalysen belyser potensialet av hvilke tiltak som må gjennomføres for at miljømålene om god kjemisk og økologisk miljøtilstand for vannforekomstene skal nås. Den har tatt utgangspunkt i de vesentlige vannforvaltningsspørsmålene for vannområdet som blant annet beskriver de viktigste påvirkningene og utfordringene for vannmiljøet. De lokale tiltaksanalysene danner grunnlaget for tiltaksprogrammet i vannregion Vest Viken.

Tiltaksanalysen omfatter miljøforbedrende og forebyggende tiltak for vannforekomster som er i risiko for ikke å nå, eller å få forringet miljømålet innen 2021.

Målet med tiltaksanalysen er å finne fram til de mest kostnadseffektive tiltakene for å nå miljømålene. Gjennom tiltaksanalysen er det foretatt en faglig vurdering og ut fra dette er det forsøkt å rangere relevante tiltak innenfor den enkelte sektor. Disse vurderingene er basert på kostnader, effekter og kostnadseffektivitet der dette er mulig, men tiltak er også foreslått og prioritert på bakgrunn av økologiske og samfunnsnyttig vurderinger. 

Les mer: Tiltaksanalyse for Horten Larvik

Vi tar forbehold om mindre justeringer.

Dokumentet med vedlegg legges ut på www.vannportalen.no i løpet av desember måned.