Miljørådgivning

Mange bedrifter kunne unngått avvik ved tilsyn fra tilsynsmyndighetene, ofte med enkle og billige tiltak. Vi ønsker å bidra til at færre bedrifter bryter lover og regler, ved å tilby rådgivning innen forebyggende tiltak for forurensning til ytre miljø og veiledning innen lovverket .

Oppsummering fra tilsyn i 2010
Det er gjennomført 1670 miljøtilsyn av forurensningsmyndighetene i 2010. Nær 60 prosent av tilsynene avdekket brudd på forurensningsregelverket. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) har avdekket flere alvorlige brudd på regelverket ved mange uanmeldte og anmeldte miljøtilsyn i 2010. Flere virksomheter har vesentlige mangler i sine rutiner for forebyggende arbeid. Dette gjelder ikke bare små virksomheter, men også store industrikonsern – Gjentatte tilsyn og kontrollaksjoner viser at økt oppmerksomhet og informasjon, sammen med strenge reaksjoner fra myndighetene ved alvorlige brudd, gjør at bedriftene skjerper seg, sier Hambro og legger til at det også er mange bedrifter som er flinke og tar problemet på alvor. – Vårt mål er ikke å ta flest mulig bedrifter med buksa nede, men derimot veilede og informere dem om hvordan de ved enkle grep kan holde buksa oppe. Ønsket er jo at bedriftene skal få rutiner som reduserer faren for lovbrudd, forteller Hambro.  

Oppfølging etter tilsyn De mest alvorlige tilfellene blir anmeldt til politiet. I 2010 anmeldte Klif syv saker – Det er viktig allmennpreventivt at miljøkriminalitet fører til strenge straffer. Det er også viktig for oss som forurensningsmyndighet og for miljøet at alvorlige brudd på forurensningsloven og produktkontrolloven blir møtt med strafferettslige reaksjoner, sier Ellen Hambro. Klif bruker tvangsmulkt for at virksomhetene skal rette opp feil og mangler. – Tvangsmulkt er ikke straff, men en mulkt som løper til forholdet er rettet. Det skal ”svi på pungen”, et språk bedriftene skjønner. Tvangsmulkt er et effektivt virkemiddel for å få virksomhetene til å følge regelverket.  

Tilsyn er nødvendig – Tilsyn er nødvendig for å sikre at miljøkravene følges. Å vite at man fra tid til annen blir kikket i kortene bidrar til etterlevelse av regelverket. Det er som med trafikkontroller på veiene; uteblir de, kjører folk bare fortere og fortere, sier Hambro. For hvert år er det nye miljøtemaer og nye bedrifter som skal settes under lupen og Hambro oppfordrer bedriftene til å være godt forberedt.

Tilsynsområdene:
 • Industritilsyn
 • Offshoretilsyn
 • Produkttilsyn.
 • Kjemikalietilsyn.
 • Kvotetilsyn.
 • Klimagasstilsyn.
 • Revisjon av returselskaper for EE-avfall.
 • Grensekryssende transport av avfall.
 • Vedlikeholdsaksjonen.
 • Tilsyn med innsamlere av amalgamholdig avfall.
 • Avløpsanlegg som behandler kommunalt avløpsvann.
 • Kommunale og private mottaksanlegg for farlig avfall.
 • Deponiaksjonen.
 • Akvakulturaksjonen.
 • Returmetallaksjonen.
 • Forhandlere av elektriske og elektroniske produkter.

Les mer om resultatene fra hvert tilsynsområde på: www.klif.no  

Fakta: Kontrollerer miljøkravene
 • Klif og Fylkesmannen kontrollerer industri med utslippstillatelse på land og offshore. Dette gjøres ved periodisk tilsyn, avhengig av risiko- og forurensningspotensialet hos den enkelte virksomhet. De foretar også utrykningsinspeksjoner ved spesielle forhold.
 • Industrivirksomhetene med størst risiko for utslipp til miljøet kontrolleres hyppigere enn virksomheter med lavere risiko for utslipp. Virksomhetene er inndelt i risikoklasser der risikoklasse 1 angir høyest risiko og 4 lavest. De kontrollerer at industrien begrenser utslippene av klimagasser og overholder forpliktelsene de har i klimakvoteloven.
 • Tilsynsmyndighetene kontrollerer importører av faste bearbeidede produkter og virksomheter som produserer eller importerer kjemikalier til Norge.
 • De kontrollerer også import og eksport av farlig avfall.
 • De samarbeider med Kystverket, som har ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensning på land og vann/hav